Pagal raktažodį ‘Kalėdiniai sveikinimai

Mieli bičiuliai, siunčiu didžiausius linkėjimus artėjančių švenčių proga! Gražių ir ramių Šv. Kalėdų artimiausių žmonių apsuptyje. Taikos ir sėkmės Naujaisiais - 2015-aisiais - Metais kiekvienam! Solidariai, "vardas pavarde"

Linkiu po eglutės žaliuoju sparnu Gerumą ir Meilę surast dovanų...

Susikaupę Šv. Kalėdų rimty, laukdami Naujųjų metų pamąstykime, jog visagalis laikas ir yra ta medžiaga, iš kurios padarytas gyvenimas; dar labiau džiaukimės kiekviena išaušusio diena ir melskime lemtį pripildyti ją tik gražių ir...

Tegul šv. Kalėdos subrandina Tavo širdyje tvirtą tikėjimą, kad prireikus pajėgsi išsklaidyti juodžiausius negandų debesis ir atrasi už jų skaisčiai šviečiančią saulę...

Papuoškime eglutę, užtieskite stalą balta staltiese, uždekite žvakelę ir lyg duona pasidalykite savo širdžių šiluma, gerumu, meile... Teaplanko jus stebuklinga šv. Kalėdų dvasia, teužlieja jūsų namus šviesa ir palaima!

Laikas kartais esti pamotė, kartais - motina. Publilijus Tad gyvenkime tikėjimu ir viltimi, kad kiekviena ateinančių metų diena šildys mus švelnia motiniška meile.

Visas mūsų gyvenimas - tarnavimas Dievui. Visas pasaulio gėris yra sukurtas Dievo. Dievą gali išvysti kiekviename žmoguje. Novalis Tegul šios šventės būna ramaus ir šviesaus susimąstymo akimirka, kad jos praėjus padarytume savo gyvenimą dar...

Kai sėsite prie balto Kūčių stalo, Ir mes pas jus atskriesim mintimi, Kad palinkėtume ramybės ir palaimos, Ir gėrio saulėn stiebtis, vežtis širdimi...

Kai vilčių laivelį Vėl pūga blaškys, Kai už lango rūstaus Vien juoda naktis, Laukim susikaupę Užtekant Žvaigždės - Jos šviesa padės mums Tamsą nugalėt, Spindulys auksinis Širdis glamonės Ir keliu į laimę Žengti palydės

Įsižiebs tuoj Kalėdų žvakutė Lyg žvaigždės tolimos atspindys, Prie ugnelės širdelė suklupus Vėl į ateitį skris mintimis Ir regės, kaip pavasaris kelsis, Ragins busti, gyventi, mylėt. Taip grandinėm sukaustytas šalčio Vyšnių sodas...

Susikaupkim Kalėdų rimty, Snaigių skambesį tylų išgirskim, Kai sužibus žvaigždelė nakty Skleis ramybę, palaimą ir viltį...

Švelniai krintančių snaigių daina Lai širdy tvirtą viltį pasėja, Kad išauš daug laimingų dienų. Ar girdi jų žingsnius?? Jos artėja

Tuoj pražydės Nauja šviesi diena - Vičių sūpuoklėse jau Trapios snaigės supas... Kalėdos jau, Naujųjų greit pradžia... Lai bus laimingi jie, Tau kužda mano lūpos

Kai baltos snaigės Tartum angeai Ant delno nusileis Kalėdų rytą, Lai užsimirš Visi seni vargai- Jos laimės palinkėti Tau atskrido

Palaiminki Šventas Kalėdas Ir ateinančius naujuosius metus, Tą naktį, kai žvaigždė bus atsikėlus. Ir dangumi vilties laivu atplauks, Po lygiai kiekvienam gerumo palinkės.